Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

Białostocki Park Naukowo - Technologiczny dysponuje w pełni uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi o łącznej pow. ok 23,1 ha. Oznaczenia geodezyjne działek oraz ich powierzchnie znajdują się na mapie poglądowej (Zał.1).


Tereny inwestycyjne BPN-T będą sprzedawane w trybie przetargu przedsiębiorcom deklarującym prowadzenie działalności innowacyjnej w ramach inwestycji zrealizowanych na zakupionych terenach.


Firmy zainteresowane zakupem terenów inwestycyjnych zapraszamy do złożenia formularza oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa ubiegającego się o zakup terenów (Zał. 2). Formularz powinien zostać czytelnie wypełniony oraz złożony (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w formie papierowej w siedzibie BPN-T.


Kluczowym aspektem jest stopień innowacyjności przedsięwzięcia potencjalnego inwestora, ponieważ do udziału w postępowaniu przetargowym będą dopuszczone wyłącznie te firmy, które uzyskają co najmniej 50% maksymalnej wartości punktów w procesie oceny stopnia ich innowacyjności.

Na sprzedaż oferowane są tereny znajdujące się w przemysłowej części miasta na osiedlu Dojlidy - obręb 21, w rejonie ulic Jacka Kuronia, Franciszka Karpińskiego, Św. Proroka Eliasza i ks. Stanisława Suchowolca. (Zał.1). Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Aktualnie ogłoszone są 3 przetargi (2 pisemne ograniczone- działki 788/22 i 771/36 oraz 1 ustny nieograniczony) na zbycie terenów inwestycyjnych położonych w rejonie BPN-T:

Ceny wywoławcze powyższych terenów inwestycyjnych zostały ogłoszone ze zniżkami: 15% i 30% z uwagi na fakt, iż przetargi zostały ogłoszone po raz kolejny.

Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok: www.bip.bialystok.pl oraz podlinkowane pod odpowiednimi nieruchomościami.

Procedura zakupu działki obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. W procesie kwalifikacji potencjalny nabywca zostaje poddany ocenie stopnia innowacyjności przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocena formalna i merytoryczna następuje na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego oraz rozmowy członków komisji z przedsiębiorcą. Warunkiem udziału w przetargu jest przedstawienie zaświadczenia z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, potwierdzającego uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej ilości punktów w wyniku oceny stopnia innowacyjności.

Oferent musi także złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości i regulaminem przetargu oraz wpłacić wadium w wysokości ok. 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Przy wyborze ofert komisja kieruje się następującymi kryteriami: proponowana cena nabycia - maksymalnie 70 %, ocena innowacyjności - maksymalnie 30 %.

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przedsiębiorca, który nabył tereny inwestycyjne może wystąpić o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: www.ssse.com.pl.

Pliki do pobrania

  • Regulamin oceny stopnia innowacyjności - tereny inwestycyjne.pdf

  • Zał.1 - Mapa terenów inwestycyjnych BPNT/SSSE.jpg

  • Zał.2 - Formularz oceny stopnia innowacyjności - tereny inwestycyjne.doc