Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

Białostocki Park Naukowo - Technologiczny dysponuje w pełni uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi o łącznej pow. ok 23,1 ha. Oznaczenia geodezyjne działek oraz ich powierzchnie znajdują się na mapie poglądowej (Zał.1).


Tereny inwestycyjne BPN-T będą sprzedawane w trybie przetargu przedsiębiorcom deklarującym prowadzenie działalności innowacyjnej w ramach inwestycji zrealizowanych na zakupionych terenach.


Firmy zainteresowane zakupem terenów inwestycyjnych zapraszamy do złożenia formularza oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa ubiegającego się o zakup terenów (Zał. 2). Formularz powinien zostać czytelnie wypełniony oraz złożony (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w formie papierowej w siedzibie BPN-T.


Kluczowym aspektem jest stopień innowacyjności przedsięwzięcia potencjalnego inwestora, ponieważ do udziału w postępowaniu przetargowym będą dopuszczone wyłącznie te firmy, które uzyskają co najmniej 50% maksymalnej wartości punktów w procesie oceny stopnia ich innowacyjności.

Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok: www.bip.bialystok.pl.


Procedura zakupu działki obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. W procesie kwalifikacji potencjalny nabywca zostaje poddany ocenie stopnia innowacyjności przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocena formalna i merytoryczna następuje na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego oraz rozmowy członków komisji z przedsiębiorcą. Warunkiem udziału w przetargu jest przedstawienie zaświadczenia z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, potwierdzającego uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej ilości punktów w wyniku oceny stopnia innowacyjności.

Oferent musi także złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości i regulaminem przetargu oraz wpłacić wadium w wysokości ok. 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Przy wyborze ofert komisja kieruje się następującymi kryteriami: proponowana cena nabycia - maksymalnie 70 %, ocena innowacyjności - maksymalnie 30 %.

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przedsiębiorca, który nabył tereny inwestycyjne może wystąpić o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: www.ssse.com.pl.

Pliki do pobrania

  • Zał. 1. - Mapa terenów inwestycyjnych BPN-T.jpg

  • Zał 2. - Wniosek aplikacyjny 

  • Zał 3. -  Regulamin oceny stopnia innowacyjności