Doradztwo

Doradztwo

  Białostocki Park Naukowo-Technologiczny prowadzi nieodpłatne dla Parkowych firm usługi doradcze:
Doradztwo prawne
 • prawo cywilne ( m.in. w aspekcie umów cywilno-prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawieranie, rozwiązywanie, weryfikowanie i analiza umów, konsekwencje istniejących zapisów, gwarancja, rękojmia),
 • prawo handlowe ( m.in. w aspekcie zakładania jednoosobowej działalności, tworzenia spółek prawa handlowego, rejestracji, rozwiązywania , przekształcania formy prawnej podmiotów, sprawozdawczości, bieżące doradztwo prawne przedsiębiorców w aspekcie wypełniania obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów nałożonych na podmioty przez przepisy prawa),
 • prawo pracy ( m.in. zagadnienia pracownicze, zakaz konkurencji, klauzule poufności),
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych),
 • doradztwo w zakresie zarządzania wierzytelnościami (monitorowanie, weryfikacja kontrahentów),
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności.
Doradztwo w zakresie finansowo-księgowym 

 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych ZUS,
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • doradztwo w zakresie podatku VAT,
 • doradztwo w zakresie ewidencji środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • doradztwo w zakresie płac,
 • doradztwo w zakresie sprawozdawczości GUS.

Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych 

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania ogłoszeń o zamówieniu,
 • doradztwo w zakresie przygotowania zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • doradztwo w zakresie przygotowania oferty pod względem wymogów określonych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy,
 • doradztwo w zakresie udzielania wyjaśnień i uzupełnień w zakresie przedłożonych oświadczeń lub dokumentów oraz wyjaśnień treści oferty,
 • doradztwo w zakresie przysługujących środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu).

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Doradztwo w zakresie kompetencji miękkich
Dedykowane specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla lokatorów 

Rezerwację terminów bezpłatnych konsultacji prowadzi Dział Rozwoju, poprzez kontakt: osobisty (pokój 1.03), telefoniczny 534 268 156 lub mailowy: b.uzynski(at)bpnt.bialystok.pl.

Skontaktuj się z nami