Film informacyjno-promocyjny Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Projekt „Białostocki Park Naukowo-Technologiczny” był współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Beneficjentem projektu było Miasto Białystok. Realizacja projektu obejmowała lata 2008-2015.

Środki finansowe:


Całkowita wartość projektu: 167 741 883,69 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych projektu: 142 386 298,89 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 118 108 637,04 zł oraz 6 998 091,26 zł z budżetu państwa (łącznie 87,86 % dofinansowania)


Opis projektu:


Projekt polegał na budowie infrastruktury niezbędnej do utworzenia Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego - jednostki działającej na rzecz zwiększania innowacji wśród lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw, inkubowania nowych firm oraz pozyskiwania inwestorów.

Park zlokalizowany jest w południowej części miasta, w rejonie ulic Borsuczej, Żurawiej i Myśliwskiej w Białymstoku, w bezpośrednim sąsiedztwie podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Projekt obejmował:


  • budowę dwóch obiektów Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, tj.: Inkubatora Technologicznego i Centrum Technologicznego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków;
  • uzbrojenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową - o powierzchni 23 ha;
  • przebudowa dróg dojazdowych do Parku, celem poprawy dostępności komunikacyjnej,
  • wyposażenie obiektów (tj. wyposażenie podstawowe i wyposażenie sal konferencyjnych, wyposażenie teleinformatyczne oraz wyposażenie specjalistyczne laboratoriów);
  • działania informacyjno-promocyjne.

Cel i rezultaty:


Głównym celem projektu było stworzenie korzystnych warunków dla przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Park, działający jako jednostka budżetowa miasta, pełni funkcję instytucji wspierającej rozwój lokalnej gospodarki, świadczy usługi doradcze w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, umożliwia transfer technologii oraz przekształcanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. Jednocześnie stwarza przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na preferencyjnych zasadach.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

BPN-T

BPN-T