Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszego Księgowego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszego Księgowego

30/04/2019 10:45 przez Pawel Turel Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko:

Starszego Księgowego do obsługi finansowo-księgowej nowoutworzonych spółek kapitałowych, inkubowanych w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2” 

nr projektu POPW.01.01.01-20-0001/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).   

Wymagane dokumenty i oświadczenia

List motywacyjny, CV lub kwestionariusz osobowy, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie określone w wymaganiach pożądanych.


Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.


Status: Nierozstrzygnięte

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 maja 2019 r. bezpośrednio w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 71 pok. 1.29 (I piętro) Sekretariat lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów), na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Starszy Księgowy nr ref. 6/2019- projekt pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2”, nr projektu POPW.01.01.01-20-0001/18”.

Szczegółowe zadania i wymagania pracownika na stanowisku w załączonym ogłoszeniu o naborze.

Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie o naborze

  • Informacja o wyniku naboru