Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika w Dziale Administracyjno-Technicznym w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika w Dziale Administracyjno-Technicznym w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

21/01/2021 12:30 przez Katarzyna Rawska Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko Kierownika w Dziale Administracyjno-Technicznym w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Żurawia 71.

Status: rozstrzygnięto

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. List motywacyjny.
  2. Kwestionariusz osobowy lub CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
  3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy), ewentualnie zaświadczenie aktualnego pracodawcy o zatrudnieniu.
  4. Kserokopie dyplomu wyższej uczelni oraz kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę.
  5. Oświadczenia:

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. bezpośrednio w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 71 pok. 1.29 (I piętro) Sekretariat lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów), na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Kierownik w Dziale Administracyjno-Technicznym nr ref: 1/2021”

Szczegółowe zadania i wymagania pracownika na stanowisku w załączonym ogłoszeniu o naborze.

Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie o naborze

  • Informacja o wyniku naboru