Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Dziale Rozwoju - Koordynator wydarzeń startupowych i usług specjalistycznych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Dziale Rozwoju - Koordynator wydarzeń startupowych i usług specjalistycznych

27/10/2020 09:00 przez Katarzyna Rawska Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko: Inspektora w Dziale Rozwoju - Koordynator wydarzeń startupowych i usług specjalistycznych w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”, nr projektu POPW.01.01.01-20-0001/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).  

Wymagane dokumenty i oświadczenia

List motywacyjny, CV lub kwestionariusz osobowy, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie określone w wymaganiach niezbędnych i pożądanych oraz staż pracy. 


Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2020 r. bezpośrednio w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 71 pok. 1.29 (I piętro) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów), na adres: Białostocki Park Naukowo–Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, z dopiskiem: „6/2020 na stanowisko Inspektora w Dziale Rozwoju”.  

Szczegółowe zadania i wymagania pracownika na stanowisku w załączonym ogłoszeniu o naborze.

Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie o naborze