Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego.

12/04/2019 11:18 przez Katarzyna Rawska Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze czasu pracy – pełen etat w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Żurawia 71.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

List motywacyjny, CV lub kwestionariusz osobowy, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie określone w wymaganiach niezbędnych i pożądanych oraz staż pracy. 


Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.


Status: Rozstrzygnięte.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 07 maja 2019 r. bezpośrednio w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 71 pok. 1.29 (I piętro) Sekretariat lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów), na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Główny Księgowy nr ref: 3/2019”.

Szczegółowe zadania i wymagania pracownika na stanowisku w załączonym ogłoszeniu o naborze.

Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie o naborze

  • Informacja o wyniku naboru