Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska: Specjalisty w Dziale Rozwoju

Ogłoszenie o naborze na dwa stanowiska: Specjalisty w Dziale Rozwoju

07/01/2019 14:09 przez Katarzyna Rawska Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego ogłasza nabór na dwa stanowiska:
Specjalisty w Dziale Rozwoju w Białostockim Parku Naukowo–Technologicznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

List motywacyjny, CV lub kwestionariusz osobowy, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie określone w wymaganiach niezbędnych i pożądanych oraz staż pracy. 


Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.  

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 stycznia 2019 r. bezpośrednio w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 71 pok. 1.29 (I piętro) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów), na adres: Białostocki Park Naukowo–Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, z dopiskiem: „1/2019 Specjalista w Dziale Rozwoju”.  

Szczegółowe zadania i wymagania pracownika na stanowisku w załączonym ogłoszeniu o naborze.

Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie o konkursie