Nabór na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Informatyki

Nabór na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Informatyki

29/06/2020 12:48 przez Katarzyna Rawska Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Informatyki Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

List motywacyjny, CV lub kwestionariusz osobowy, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie określone w wymaganiach pożądanych.


Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

Status: rozstrzygnięto

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 lipca 2020 r. bezpośrednio w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 71 pok. 1.29 (I piętro) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów), na adres: Białostocki Park Naukowo–Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, z dopiskiem: „5/2020 Starszy Specjalista w Dziale Informatyki”.

Szczegółowe zadania i wymagania pracownika na stanowisku w załączonym ogłoszeniu o naborze.

Pliki do pobrania

  • Ogloszenie o naborze

  • Informacja o wyniku naboru na stanowisko Starszy Specjalista