Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych BPN-T 2022

Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych BPN-T 2022

12/07/2022 08:29 przez Barbara Supińska Aktualności Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ul. Żurawiej 71.

Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:

 • Wykonywanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, czynny udział w tworzeniu projektów umów na wykonanie zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w zakresie innych zamówień realizowanych przez BPN-T, w tym postępowań zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • Wspieranie pracowników BPN-T w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie przygotowywanych i przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówień.
 • Udział w pracach komisji przetargowych.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz zawartych umów.
 • Planowanie zamówień publicznych.
 • Dbanie o właściwy przebieg projektów finansowanych z funduszy unijnych pod kątem ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Sprawozdawczość z postępowań w sprawie zamówień publicznych.  

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego. 
 • Wykształcenie wyższe. 
 • Co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego. 
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.  

Warunki pracy na stanowisku:

 • Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta w wymiarze 1 etatu na czas określony do 6 - u miesięcy z wynagrodzeniem zasadniczym brutto za 1 etat w przedziale 3800 – 4500 zł.
 • Praca biurowa.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. 
 • Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.  

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 05 sierpnia 2022 r. bezpośrednio w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 71 pok. 1.29 (I piętro) Sekretariat lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów), na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych ref: 5/2021”  

Szczegółowe zadania i wymagania pracownika na stanowisku w załączonym ogłoszeniu o naborze.

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty  w Dziale Zamówień Publicznych (do odczytu)