Nabór na stanowisko Kierownika Działu IT

Nabór na stanowisko Kierownika Działu IT

06/09/2023 14:06 przez Kamila Lebiedzińska Aktualności Konkursy i ogłoszenia

DYREKTOR BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO ogłasza nabór na stanowisko Kierownika w Dziale Informatyki w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Żurawia 71.

Ogólny zakres zadań na stanowisku pracy:

Zarządzanie i rozwój zespołu Działu IT, koordynowanie pracy tego działu odpowiedzialnego za następujący obszar: 

 • funkcjonowanie systemów informatycznych BPN-T w tym systemów ERP oraz ich systematyczny rozwój,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej systemów, 
 • konfiguracja sieci komputerowej, komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz innych urządzeń i systemów komputerowych, 
 • archiwizacja danych z systemów informatycznych, 
 • analizowanie możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych, 
 • inicjowanie zakupów sprzętu komputerowego oraz systemów, oprogramowania i usług,
 • współpraca i koordynowanie prac w bezpośrednich kontaktach z dostawcami oraz usługodawcami w zakresie zasobów informatycznych, w tym również prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 • pomoc oraz doradztwo w zakresie bezpiecznej eksploatacji sprzętu oraz oprogramowania informatycznego,
 • dysponowanie sprzętem komputerowym, kontrola jego eksploatacji oraz zapewnienie prawidłowej pracy, prowadzenie książki inwentarzowej całego sprzętu komputerowego BPN-T, 
 • zapewnienie ochrony danych w systemie informatycznym oraz zabezpieczanie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem przez osobę nieuprawnioną oraz zamianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wymagania niezbędne:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego, 
2. wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne,
3. co najmniej pięcioletnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze informatyki, 
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
5. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny, 

2. Kwestionariusz osobowy lub CV, 

3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy), ewentualnie zaświadczenie aktualnego pracodawcy o zatrudnieniu, 

4. Kserokopie dyplomu wyższej uczelni oraz kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę, 

5. Oświadczenia: 

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Warunki pracy na stanowisku:

1. pierwsza umowa o pracę będzie zawarta w wymiarze 1 etatu na czas określony do 6 - u miesięcy z wynagrodzeniem brutto obejmującym wszystkie składniki wynagrodzenia za 1 etat w przedziale 9 000 zł – 10 000 zł, 

2. Praca administracyjno-biurowa,

3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

4. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.  

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 września 2023 r. bezpośrednio w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 71 pok. 1.29 (I piętro) Sekretariat lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów), na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok z dopiskiem: „Kierownik w Dziale Informatyki nr ref: 4/2023”.


Szczegółowe zadania i wymagania pracownika na stanowisku w załączonym ogłoszeniu o naborze.


Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika w Dziale Informatyki BPN-T (do odczytu)

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownik Działu IT