Nabór na stanowisko Inspektora w Dziale Rozwoju BPN-T

Nabór na stanowisko Inspektora w Dziale Rozwoju BPN-T

12/05/2023 12:15 przez Kamila Lebiedzińska Aktualności Konkursy i ogłoszenia

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Dziale Rozwoju w Białostockim Parku Naukowo–Technologicznym, przy ul. Żurawiej 71.

Ogólny zakres zadań na stanowisku pracy:

 • Współudział w procesie inkubacji firm i zasiedlania BPN-T;
 • Uczestnictwo w procesie obsługi przedsiębiorców w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym (BPN-T);
 • Monitoring wydarzeń startupowych w Polsce i na świecie;
 • Współudział w rozwoju usług podstawowych i proinnowacyjnych;
 • Przygotowywanie pism, sprawozdań, analiz i innych dokumentów oraz materiałów informacyjnych;
 • Generowanie i realizowanie projektów, w tym finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, wpisujących się w działalność statutową BPN-T;
 • Współudział w organizowaniu i realizowaniu warsztatów, szkoleń, eventów branżowych skierowanych do przedsiębiorców, studentów, osób planujących rozpoczęcie działalności biznesowej.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • wykształcenie wyższe; 
 • co najmniej 2-letni udokumentowany staż pracy;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.  

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy przy projektach unijnych; 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;   
 • dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność rozwiązywania problemów; 
 • otwartość na poszukiwanie nowych, niestandardowych rozwiązań;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office (w szczególności Excel); 
 • czynne prawo jazdy kat. B.  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny, 

2. Kwestionariusz osobowy lub CV, 

3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy), ewentualnie zaświadczenie aktualnego pracodawcy o zatrudnieniu, 

4. Kserokopie dyplomu wyższej uczelni oraz kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę, 

5. Oświadczenia:  

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Skazanych, 
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 

Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 maja 2023 r. bezpośrednio w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 71 pok. 1.29 (I piętro) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów), na adres: Białostocki Park Naukowo–Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, z dopiskiem: „3/2023 Inspektor w Dziale Rozwoju”.  

Szczegółowe zadania i wymagania pracownika na stanowisku w załączonym ogłoszeniu o naborze.

Pliki do pobrania

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Dziale Rozwoju BPN-T

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Dziale Rozwoju BPN-T (do odczytu)