Rekrutacja firm powyżej 3 lat

Rekrutacja firm powyżej 3 lat

Kto może starać się o miejsce w BPN-T?

O miejsce w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym mogą starać się firmy prowadzące działalność innowacyjną.

Jak wygląda procedura rekrutacyjna?

Procedura aplikacyjna przebiega zgodnie z poniższym schematem:


 • Złożenie wniosku aplikacyjnego przez firmę
 • Ocena formalna wniosku przez pracownika BPN-T
 • Ocena negatywna – wezwanie do uzupełnienia wniosku
 • Ocena pozytywna – dopuszczenie do oceny merytorycznej
 • Spotkanie z komisją opiniującą BPN-T
 • Ocena merytoryczna wniosku przez komisję opiniującą BPN-T
 • Ocena negatywna – brak możliwości przyjęcia do Centrum Technologicznego
 • Ocena pozytywna – przyjęcie do Centrum Technologicznego
 • Dostarczenie wymaganych dokumentów
 • Podpisanie umowy najmu na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia

Na czym polega ocena formalna i merytoryczna wniosku?

Proces oceny formalnej trwa do 5 dni roboczych od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku aplikacyjnego. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia dokumentów aplikacyjnych oraz weryfikacji statusu MŚP w przypadku firmy. Ocena merytoryczna jest oceną punktową. Na podstawie wyników oceny merytorycznej Dyrektor BPN-T podejuje decyzję o przyjęciu Podmiotu do BPN-T.


Elementy oceny merytorycznej:

 • Innowacyjny charakter przedsięwzięcia - 2 pkt
 • Potencjał rozwojowy – 2 pkt
 • Działalność w preferowanych branżach - 1 pkt
 • Pozytywny wpływ na wzmocnienie lokalnej gospodarki - 0,5 pkt
 • Współpraca ze środowiskiem naukowym - 1,5 pkt
 • Wpływ na polityki horyzontalne UE (równe szanse, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne, konkurencja, efektywność energetyczna, zatrudnienie) - 0,5 pkt
 • Współpraca z BPN-T - 2 pkt
 • Pozostałe (doświadczenie, certyfikaty, rekomendacje), ocena ze spotkania - 0,5 pkt

Jakie dokumenty należy złożyć aplikując o wynajęcie powierzchni w BPN-T?

Podstawowym dokumentem jest wniosek aplikacyjny. Powinien on zostać czytelnie wypełniony oraz złożony (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w formie papierowej w siedzibie BPN-T. Wniosek powinien zostać złożony wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:


 • Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata lub, gdy podmiot nie sporządza sprawozdań finansowych, deklaracje PIT / CIT za ostatnie 3 lata
 • Kserokopia dowodu rejestracji przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze
 • Kserokopia nadania numeru statystycznego REGON
 • Kserokopia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 • Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US
 • Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS
 • Kserokopie certyfikatów, nagrody, rekomendacje, referencje Podmiotu (jeśli posiada)

Co zawiera opłata za wynajem?

 • Dostęp do biura 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • Monitoring i utrzymanie czystości powierzchni wspólnych
 • Użytkowanie sali spotkań biznesowych (bez ograniczeń w systemie rezerwacji)
 • Bezpłatne miejsce parkingowe
 • Bezpłatna promocja na stronie internetowej BPN-T

Jakie są dodatkowe korzyści z umieszczenia swojej firmy w BPN-T?

Dostęp na preferencyjnych warunkach w ramach pomocy de minimis do następujących usług:


 • Wynajmu sal szkoleniowych, konferencyjnych i powierzchni wystawowych
 • Doradztwa i szkoleń

Wartością dodaną działalności firmy w Centrum Technologicznym jest możliwość nawiązania kontaktów i współpracy z innymi lokatorami.

Skontaktuj się z nami

Nabór do BPN-T - podmioty powyżej 3 lat

 • Załącznik 1a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP

 • Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek

 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP

 • Załącznik 1c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP

 • Załącznik 1b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP

 • Regulamin BPN-T

 • Wniosek aplikacyjny b firma pow. 3 lat