Rekrutacja firm powyżej 3 lat

Rekrutacja firm powyżej 3 lat

Kto może starać się o miejsce w BPN-T?

O miejsce w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym mogą starać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą powyżej 3 lat działalności w oparciu o średnie lub wysokie technologie.

Jak wygląda procedura rekrutacyjna?

Procedura aplikacyjna przebiega zgodnie z poniższym schematem:


1. Złożenie wniosku aplikacyjnego przez podmiot/firmę.

2. Ocena formalna wniosku przez pracownika BPN-T:
 • Ocena negatywna – wezwanie do uzupełnienia wniosku.
 • Ocena pozytywna – dopuszczenie do oceny merytoryczne.
3. Prezentacja pomysłu przed komisją opiniującą BPN-T.

4. Ocena merytoryczna wniosku przez komisję opiniującą BPN-T.
 • Ocena negatywna – brak możliwości przyjęcia do BPN-T.
 • Ocena pozytywna – przyjęcie do BPN-T.
5. Dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

6. Podpisanie umowy najmu.


Wynajem biur w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym zawsze rozpoczyna się od kolejnego miesiąca po dokonaniu oceny wniosku. Aby rozpocząć wynajem od początku miesiąca, wniosek należy złożyć do 15 dnia poprzedniego miesiąca, co zapewni czas na ocenę i przygotowanie umowy.

Przykład: Wnioskodawca chce rozpocząć najem od lipca b.r. Powinien zatem złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z wszystkimi załącznikami do 15 czerwca.

Na czym polega ocena formalna i merytoryczna wniosku?

Proces oceny formalnej trwa do 5 dni roboczych od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku aplikacyjnego. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia dokumentów aplikacyjnych oraz weryfikacji statusu MŚP w przypadku firmy. Ocena merytoryczna jest oceną punktową. Na podstawie wyników oceny merytorycznej Dyrektor BPN-T podejmuje decyzję o przyjęciu Podmiotu do BPN-T.


Elementy oceny merytorycznej:


 • Innowacyjny charakter przedsięwzięcia - 35 pkt 
 • Analiza przedsiębiorstwa - 20 pkt 
 • Współpraca z BPN-T i środowiskiem naukowym - 15 pkt 
 • Zatrudnienie - 10 pkt
 • Pozostałe (doświadczenie, certyfikaty, nagrody, rekomendacje, referencje, ocena ze spotkania) - 20 pkt

Jakie dokumenty należy złożyć aplikując o wynajęcie powierzchni w BPN-T?

Podstawowym dokumentem jest wniosek aplikacyjny. Powinien on zostać czytelnie wypełniony oraz złożony:


 • osobiście w formie papierowej do sekretariatu BPN-T lub przesłany pocztą na adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, z dopiskiem „Aplikacja do BPN-T”, lub
 • w formie elektronicznej w postaci plików pdf, opatrzonych cyfrowym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, przesyłając na adres e-mail bpnt@bpnt.bialystok.pl.


Wniosek powinien zostać złożony wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:


1. CV osoby aplikującej.
2. Oświadczenia:
a) w przypadku osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej:
- oświadczenie o gotowości do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
b) w przypadku Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
- oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,
- oświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US i składek do ZUS,
- pełnomocnictwo do reprezentowania Podmiotu (jeśli dotyczy).
3. Kserokopie certyfikatów, nagrody, rekomendacje, referencje osoby aplikującej lub Podmiotu (jeśli posiada).

Jaki wniosek ma największe szanse na wysoką ocenę?

Na ocenę merytoryczną największy wpływ ma innowacyjność oraz potencjał komercyjny przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiamy listę kryteriów, za spełnienie których będzie można uzyskać dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej.

 • Współpraca z uczelniami i innymi lokatorami BPN-T.
 • Pozytywny wpływ na działalność BPN-T, środowisko naturalne i regionalną gospodarkę.

Co zawiera opłata za wynajem?

 • Dostęp do biura 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Monitoring i utrzymanie czystości powierzchni wspólnych.
 • Użytkowanie sali spotkań biznesowych (bez ograniczeń w systemie rezerwacji).
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Bezpłatną promocję na stronie internetowej BPN-T.

Jakie są dodatkowe korzyści z umieszczenia swojej firmy w BPN-T?

Dostęp na preferencyjnych warunkach w ramach pomocy de minimis do następujących usług:


 • Wynajmu sal szkoleniowych, konferencyjnych i powierzchni wystawowych.
 • Doradztwa i szkoleń.

Wartością dodaną działalności firmy w Centrum Technologicznym jest możliwość nawiązania kontaktów i współpracy z innymi rezydentami.

Skontaktuj się z nami

Nabór do BPN-T - podmioty powyżej 3 lat

 • Regulamin BPN-T

 • Regulamin porządkowy BPN-T

 • Formularz aplikacyjny dla firm i pomysłów na biznes

 • Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek

 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP

 • Załącznik 1a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP

 • Załącznik 1b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP

 • Załącznik 1c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP