Rekrutacja firm do 3 lat

Rekrutacja firm do 3 lat

Kto może starać się o miejsce w BPN-T na preferencyjnych warunkach?

O miejsce w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym mogą starać się:


 • Podmioty rozpoczynające lub planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata

Jak wygląda procedura rekrutacyjna?

Procedura aplikacyjna przebiega zgodnie z poniższym schematem:


1. Złożenie wniosku aplikacyjnego przez podmiot/firmę

2. Ocena formalna wniosku przez pracownika BPN-T

 • Ocena negatywna – wezwanie do uzupełnienia wniosku
 • Ocena pozytywna – dopuszczenie do oceny merytorycznej

3. Prezentacja pomysłu przed komisją opiniującą BPN-T

4. Ocena merytoryczna wniosku przez komisję opiniującą BPN-T

 • Ocena negatywna – brak możliwości przyjęcia do Inkubatora
 • Ocena pozytywna – przyjęcie do Inkubatora

5. Dostarczenie wymaganych dokumentów

6. Podpisanie umowy najmu na okres do 3 lat

Na czym polega ocena formalna i merytoryczna wniosku?

Proces oceny formalnej trwa do 5 dni roboczych od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku aplikacyjnego. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia dokumentów aplikacyjnych oraz weryfikacji statusu MŚP w przypadku firmy. Ocena merytoryczna jest oceną punktową. Na podstawie wyników oceny merytorycznej Dyrektor BPN-T podejuje decyzję o przyjęciu Podmiotu do BPN-T.


Elementy oceny merytorycznej:


 • Innowacyjny charakter przedsięwzięcia - 3,5 pkt
 • Potencjał komercyjny - 2 pkt
 • Współpraca ze środowiskiem naukowym - 1 pkt
 • Współpraca z BPN-T - 1 pkt
 • Działalność w preferowanych branżach - 1 pkt
 • Wpływ na polityki horyzontalne UE (równe szanse, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne, konkurencja, efektywność energetyczna, zatrudnienie) - 0,5 pkt
 • Pozytywny wpływ na wzmocnienie lokalnej gospodarki - 0,5 pkt
 • Pozostałe (doświadczenie, certyfikaty, nagrody, rekomendacje, referencje), ocena ze spotkania - 0,5 pkt

Jakie dokumenty należy złożyć aplikując o wynajęcie powierzchni w BPN-T

Podstawowym dokumentem jest wniosek aplikacyjny. Powinien on zostać czytelnie wypełniony oraz złożony (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w formie papierowej w siedzibie BPN-T. Wniosek powinien zostać złożony wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:


1. CV wnioskodawcy / wnioskodawców

2. Biznesplan

3. Pozostałe dokumenty:

a. w przypadku podmiotów planujących rozpoczęcie działalności:

 • Oświadczenie o gotowości do rozpoczęcia działalności gospodarczej

b. w przypadku podmiotów prowadzących działalność:

 • Kserokopia dowodu rejestracji przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze
 • Kserokopia nadania numeru statystycznego REGON
 • Kserokopia nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 • Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US
 • Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS

4. Kserokopie certyfikatów, nagrody, rekomendacje, referencje osoby aplikującej lub Podmiotu (jeśli posiada)

Jaki wniosek ma największe szanse na wysoką ocenę?

Na ocenę merytoryczną największy wpływ ma innowacyjność oraz potencjał komercyjny przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiamy listę kryteriów, za spełnienie których będzie można uzyskać dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej.


 • Działalność w ramach preferowanych branż – biotechnologia i farmakologia, elektronika i elektrotechnika, ICT, nanotechnologia, technologie materiałowe
 • Współpraca z uczelniami i innymi lokatorami BPN-T
 • Pozytywny wpływ na działalność BPN-T, środowisko naturalne i regionalną gospodarkę

Na jakie zniżki opłaty czynszowej mogą liczyć startupy?

Podmioty uprawnione do otrzymania pomocy de minimis mogą liczyć na zniżki w stawce bazowej czynszu:


 • 80% zniżki w pierwszym roku funkcjonowania w BPN-T
 • 70% zniżki w drugim roku funkcjonowania w BPN-T
 • 60% zniżki w trzecim roku funkcjonowania w BPN-T

Co zawiera opłata za wynajem?

 • Dostęp do biura 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • Monitoring i utrzymanie czystości
 • Użytkowanie sali spotkań biznesowych (bez ograniczeń w systemie rezerwacji)
 • Dostęp do pomieszczeń socjalnych (kuchenki mikrofalowe, lodówki, czajniki)
 • Bezpłatne miejsce parkingowe
 • Bezpłatna promocja na stronie internetowej BPN-T

Jakie są dodatkowe korzyści z ulokowania swojej firmy w BPN-T?

Dostęp na preferencyjnych warunkach w ramach pomocy de minimis do następujących usług:


 • Wynajmu sal szkoleniowych, konferencyjnych i powierzchni wystawowych
 • Doradztwa i szkoleń w zakresie prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej


Wartością dodaną działalności firmy w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym jest możliwość nawiązania kontaktów i współpracy z innymi lokatorami.


Więcej informacji o pomocy de minimis.

Skontaktuj się z nami

Nabór do BPN-T - podmioty do 3 lat

 • Wniosek aplikacyjny do 3 lat

 • Biznesplan do 3 lat

 • Oświadczenie o gotowości do rozpoczęcia działalności gospodarczej

 • Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek

 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP

 • Załącznik 1a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP

 • Załącznik 1c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP

 • Załącznik 1b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP

 • Regulamin BPN-T