Jednostki prowadzące działalność naukową lub badawczo-rozwojową

Jednostki prowadzące działalność naukową lub badawczo-rozwojową

Kto może starać się o miejsce w BPN-T?

O miejsce w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym mogą starać się jednostki prowadzące działalność naukową lub badawczo-rozwojową.

Jak wygląda procedura rekrutacyjna?

Procedura aplikacyjna przebiega zgodnie z poniższym schematem:


1. Złożenie wniosku aplikacyjnego przez podmiot


2. Ocena formalna wniosku przez pracownika BPN-T

 • Ocena negatywna – wezwanie do uzupełnienia wniosku
 • Ocena pozytywna – dopuszczenie do oceny merytorycznej


3. Prezentacja pomysłu przed komisją opiniującą BPN-T


4. Ocena merytoryczna wniosku przez komisję opiniującą BPN-T

 • Ocena negatywna – brak możliwości przyjęcia do BPN-T
 • Ocena pozytywna – przyjęcie do BPN-T


5. Dostarczenie wymaganych dokumentów


6. Podpisanie umowy najmu  

Na czym polega ocena formalna i merytoryczna wniosku?

Proces oceny formalnej trwa do 5 dni roboczych od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku aplikacyjnego. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnienia dokumentów aplikacyjnych oraz weryfikacji statusu Podmiotu. Ocena merytoryczna jest oceną punktową. Na podstawie wyników oceny merytorycznej Dyrektor BPN-T podejmuje decyzję o przyjęciu Podmiotu do BPN-T.


Elementy oceny merytorycznej:

 • Obszar działalności – 2 pkt
 • Współpraca z BPN-T i rezydentami – 6 pkt
 • Pozostałe – 2 pkt   

Jakie dokumenty należy złożyć aplikując o wynajęcie powierzchni w BPN-T?

Podstawowym dokumentem jest wniosek aplikacyjny. Powinien on zostać czytelnie wypełniony oraz złożony osobiście w formie papierowej do sekretariatu BPN-T lub przesłany pocztą na adres: Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, z dopiskiem „Aplikacja do BPN-T” albo w formie elektronicznej w postaci plików pdf, opatrzonych cyfrowym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na adres e-mail bpnt@bpnt.bialystok.pl.


Wniosek powinien zostać złożony wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 • pełnomocnictwem do reprezentowania jednostki (jeśli dotyczy),
 • dokumentem potwierdzającym status jednostki prowadzącej działalność naukową lub badawczo-rozwojową (np. wpis do rejestru instytutów naukowych, potwierdzenie statusu organizacji prowadzącej działalność badawczo-rozwojową).

Jaki wniosek ma największe szanse na wysoką ocenę?

Na ocenę merytoryczną największy wpływ ma innowacyjność oraz potencjał komercyjny przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiamy listę kryteriów, za spełnienie których będzie można uzyskać dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej:


 • Współpraca z uczelniami i innymi lokatorami BPN-T,
 • Pozytywny wpływ na działalność BPN-T, środowisko naturalne i regionalną gospodarkę.

Co zawiera opłata za wynajem?

 • Dostęp do biura 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • Monitoring i utrzymanie czystości powierzchni wspólnych
 • Użytkowanie sali spotkań biznesowych (bez ograniczeń w systemie rezerwacji)
 • Dostęp do pomieszczeń socjalnych (kuchenki mikrofalowe, lodówki, czajniki)
 • Bezpłatne miejsce parkingowe
 • Bezpłatna promocja na stronie internetowej BPN-T   

Jakie są dodatkowe korzyści z ulokowania swojej firmy w BPN-T?

Dostęp na preferencyjnych warunkach w ramach pomocy de minimis do następujących usług:

 • Wynajmu sal szkoleniowych, konferencyjnych i powierzchni wystawowych,
 • Doradztwa i szkoleń.


Wartością dodaną działalności firmy w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym jest możliwość nawiązania kontaktów i współpracy z innymi lokatorami.  

Skontaktuj się z nami

Pliki do pobrania

 • Regulamin BPN-T

 • Regulamin porządkowy BPN-T

 • Formularz aplikacyjny dla jednostek naukowych i/lub badawczo-rozwojowych