Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

  

 • Mariusz Manaches,
 • e-mail: iodo@bpnt.bialystok.pl.

Inspektor ochrony danych realizuje następujące zadania:

Zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"):  


 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35; d) współpraca z organem nadzorczym; 
 • współpraca z Prezesem UODO pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.  

Tryb realizacji praw podmiotów danych

  

Zasady realizacji Państwa praw wynikających z RODO w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym:

Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO  


1. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest zobowiązany zapewnić, aby Państwa dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym, jeżeli chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej:

 • w sposób tradycyjny – poprzez złożenie pisma/wniosku: podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w Sekretariacie Dyrektora, przesyłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.
 • elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie: z użyciem podpisu kwalifikowanego na adres: bpnt@bpnt.bialystok.pl lub z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP2 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego: BPN-T/skrytkaESP.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

  

Szanowni Państwo, 


od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Nałożyła ona na Administratorów Danych Osobowych obowiązki udzielania osobom fizycznym wszelkich informacji w sprawie przetwarzania ich danych osobowych w ramach prowadzonej przez Administratora działalności na nowych zasadach. 


W związku z powyższym podajemy do Państwa wiadomości informacje, o których mowa w art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BPN-T

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T) w Białymstoku, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71. 


2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Mariusz Manaches, iodo@bpnt.bialystok.pl, 534653001. 


3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 

 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
 • promocji usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 


4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom BPN-T oraz mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z BPN-T przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest BPN-T. 


5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.


6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

 • dostępu do danych osobowych, 
 • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem, 
 • sprostowania danych, 
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
 • przenoszenia danych. 


7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy. 


9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, ani nie będą przekazywane do Państwa trzeciego poza obszar EOG.