Zaprojektuj swój zysk

Zaprojektuj swój zysk

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zawarł z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego 

Sp. z o.o. umowę o współpracy partnerskiej w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”. Jego ideą jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zastosowanie wzornictwa.

Projekt „Zaprojektuj Swój Zysk” realizowany jest przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (oś priorytetowa: 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym).


Projekt ma na celu upowszechnienie specjalistycznej wiedzy, metodologii i praktycznych rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorcy dowiedzą się jak tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty i skutecznie wprowadzać je na rynek.


Poprzez kooperację BPN-T i IWP stworzone zostanie odpowiednie otoczenie biznesowe, które będzie wspierać innowacje w przedsiębiorstwach poprzez wzornictwo.


Beneficjentem projektu są także projektanci wzornictwa przemysłowego. Ich udział w programie pozwala zdobyć wiedzę m.in. z metodologii i praktyki wdrożeń w przedsiębiorstwach, umiejętności efektywnej współpracy z przedsiębiorstwami czy też skutecznego prezentowania swoich projektów przedsiębiorcom.