Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R miedzy biznesem i uczelniami

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R miedzy biznesem i uczelniami

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami. Czas realizacji: 16 miesięcy.

Projekt realizują

Politechnika Białostocka - Lider

Miasto Białystok - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPNT)

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Fundacja regionalny Ekosystem innowacji (REI)

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIR)

Instytut Transferu Technologii PB

Projekt zakłada realizację 3 głównych zadań:

  • komercjalizację uczelnianych projektów,
  • stworzenie platformy usług dla biznesu,
  • organizację wydarzeń SpeedDate oraz DemoDays, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy i inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami.

W ramach projektu ma zostać wypracowany system, który powiąże podlaskie uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu. Wszystkie te podmioty mają pracować na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R).


Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej zatrudni brokerów innowacyjności, którzy przeanalizują potencjał komercjalizacyjny 20 pomysłów biznesowych, wyłonionych na uczelniach: PB, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Eksperci wyłonią następnie 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację, dwa z nich zostaną wdrożone. Mają dotyczyć branż, które są priorytetowe dla rozwoju regionu, m.in.: przemysłu rolno-spożywczego, metalowo-maszynowego czy ekoinnowacji.


Kolejni partnerzy projektu zajmą się organizacją spotkań networkingowych dla przedstawicieli uczelni, otoczenia biznesowego oraz funduszy venture capital. Klaster Obróbki Metali, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny i Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji przygotują cztery wydarzenia Demo Days, połączone z tzw. randkami biznesowymi (Speeddating), podczas których naukowcy, inwestorzy i przedsiębiorcy opowiedzą o swoich pomysłach i zapotrzebowaniu na rozwiązania z zakresu B+R.


W ciągu roku powstanie również platforma usług dla biznesu, obrazująca potencjał badawczo-rozwojowy regionu. Baza będzie zawierała listę sprzętu i aparatury badawczej, ale także wykaz specjalistycznych kadr, potencjalnych usług oraz tematów badań prowadzonych przez jednostki badawcze z regionu, które mogą zainteresować przedsiębiorców. Partnerem odpowiedzialnym za wdrożenie narzędzia będzie CPIR.


Wszystkie działania mają być analizowane, by w rezultacie za rok powstał raport na temat współpracy biznesu i nauki w regionie. Dokument ma zawierać wytyczne i rekomendacje dla twórców Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.


Koszt projektu wynosi 2,7 mln zł, większość (2,5 mln zł) pokryje dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.