XIII Szkoła Letnia Innowacji

XIII Szkoła Letnia Innowacji

08/07/2020 13:54 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wspólnie z Katedrą Ekonomii Politycznej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zapraszają studentów, doktorantów, pracowników, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w XIII Szkole Letniej Innowacji on-line.

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii).

Zagadnienie przewodnie Letniej Szkoły Innowacji to „Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości” - w szczególności obszary problemowe:

Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 

 • Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw
 • Bariery i stymulanty rozwoju innowacji 
 • Start-ups, spin-offs, spin-outs
 • Industry 4.0
 • Komercjalizacja wiedzy i technologii 
 • Współpraca MSP z ośrodkami naukowo-badawczymi

Polityka innowacyjna oraz wsparcie publiczne i prywatne dla zwiększenia innowacyjności MSP

 • Krajowa i regionalna polityka innowacyjna 
 • Wsparcie publiczne dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie procesami innowacyjnymi w regionie 
 • Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w polityce regionalnej 
 • Rola jednostek naukowych w ekosystemie innowacji
 • Rola ośrodków przedsiębiorczości i innowacji we wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw

Przedsiębiorczość 

 • Teorie i modele przedsiębiorczości
 • Kompetencje przyszłości, przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność 
 • Intencje i orientacja przedsiębiorcza firm i osób 
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Innowacje społeczne

Formularz rejestracyjny

Rejestracja online trwa do 25.08.2020 r.

Elementem Szkoły Letniej Innowacji jest możliwość dyskusji z innymi młodymi naukowcami, profesorami, promotorami prac dyplomowych i doktorskich.

Przewidziana jest prezentacja doświadczonego promotora i recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych z ramienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pt. Na co recenzenci zwracają uwagę? 


Ponadto uczestnicy mogą wziąć udział w wybranym webinarium:

- Moja droga do doktoratu i obrona - wzloty i upadki 

Przydatne narzędzia podczas pisania pracy, jak Mendeley zmienił moje życie 

-Doktorat wdrożeniowy, jak ugryźć taki temat? 


Webinaria prowadzone będą przez profesorów i doktorów/doktorantów dzielących się doświadczeniami.

Więcej informacji

 • Zaproszenie