Tereny inwestycyjne BPN-T na sprzedaż

Tereny inwestycyjne BPN-T na sprzedaż

15/01/2018 13:03 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności

Miasto Białystok oferuje do sprzedaży nieruchomości położone na terenach inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego.

Tereny znajdują się w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, obręb 21- Dojlidy, (ulice: Jacka Kuronia, Franciszka Karpińskiego, Św. Proroka Eliasza i ks. Stanisława Suchowolca) oraz w rejonie lotniska Krywlany, obręb 22- Krywlany (przy ulicy Dywizjonu 303 – przedłużenie ul. Jacka Kuronia w kierunku ul. Konstantego Ciołkowskiego). Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Informacje o przetargach

Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok oraz pełne informacje podlinkowane są pod odpowiednimi nieruchomościami poniżej:

Ogłoszony został pierwszy przetarg (ustny nieograniczony) na zbycie nieruchomości położonej w rejonie Lotniska Krywlany o pow. liczącej około 23 ha w skład, której wchodzi dziewięć działek o powierzchni od niespełna 1,3 do 3,3 ha: działki: nr 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/46 o łącznej pow. 23,0428 ha, położone w obrębie 22- Krywlany. 


 Kolejne przetargi na nieruchomości zostały ogłoszone w formie przetargu pisemnego ograniczonego. Ceny wywoławcze poniższych terenów inwestycyjnych zostały ogłoszone ze zniżkami: 30% i 45% z uwagi na fakt, iż przetargi zostały ogłoszone po raz kolejny.

Procedura zakupu terenu inwestycyjnego

Procedura zakupu działek o nr ewid.: 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 1/44, 1/46 będzie miała formę przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dokumentów zawartych w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.


Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę nabywa ww. teren inwestycyjny.


Procedura zakupu działek o nr ewid.: 788/18, 788/23, 788/24, 771/36, 788/22, będzie miała formę przetargu pisemnego ograniczonego. Obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie do Departamentu Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie ustalonym w ogłoszeniu:  


  •  zaświadczenia z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, potwierdzającego uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej wartości punktów w wyniku oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa dokonanej przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocena formalna i merytoryczna następuje na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej BPN-T oraz rozmowy członków komisji z przedsiębiorcą,
  •  oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz regulaminem pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości,
  •  wpłacenie wadium w wysokości ok. 10% ceny wywoławczej nieruchomości.   

Przy wyborze ofert komisja kieruje się następującymi kryteriami: proponowana cena nabycia - maksymalnie 70%, ocena innowacyjności - maksymalnie 30%.  

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

Przedsiębiorca, który nabył tereny inwestycyjne może wystąpić o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: www.ssse.com.pl.