Tereny inwestycyjne BPN-T na sprzedaż

Tereny inwestycyjne BPN-T na sprzedaż

08/06/2017 09:52 przez Barbara Supińska Aktualności

Miasto Białystok oferuje do sprzedaży nieruchomości położone na terenach inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego.

Uzbrojone tereny znajdują się w przemysłowej części miasta osiedlu Dojlidy - obręb 21, w rejonie ulic Jacka Kuronia, Franciszka Karpińskiego, Św. Proroka Eliasza i ks. Stanisława Suchowolca. Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.W najbliższym czasie Miasto Białystok planuje ogłosić przetargi na zbycie terenów inwestycyjnych. BPN-T/SSSE. Cena wywoławcza terenów inwestycyjnych została ogłoszona ze zniżkami 30-45%.

Najbliższy przetarg na działkę o nr 771/36 obr. 21- Dojlidy odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Pozostałe przetargi odbędą się w listopadzie 2017 r.


Ogłoszenia sprzedaży zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok: www.bip.bialystok.pl.


Procedura zakupu działki obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. W procesie kwalifikacji potencjalny nabywca zostaje poddany ocenie stopnia innowacyjności przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocena formalna i merytoryczna następuje na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego (pobierz) oraz rozmowy członków komisji z przedsiębiorcą. Warunkiem udziału w przetargu jest przedstawienie zaświadczenia z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, potwierdzającego uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej ilości punktów w wyniku oceny stopnia innowacyjności.

Oferent musi także złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o sprzedaży nieruchomości i regulaminem przetargu oraz wpłacić wadium w wysokości ok. 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Przy wyborze ofert komisja kieruje się następującymi kryteriami: proponowana cena nabycia - maksymalnie 70 %, ocena innowacyjności - maksymalnie 30 %.

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przedsiębiorca, który nabył tereny inwestycyjne może wystąpić o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: www.ssse.com.pl.

Pliki do pobrania

  • Mapa---tereny-inwestycyjne-BPN-T.jpg