Przyjęcie opinii Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego na Gremium Plenarnym Komitetu Regionów

Przyjęcie opinii Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego na Gremium Plenarnym Komitetu Regionów

14/07/2017 13:01 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności

Gremium Plenarne Komitetu Regionów przyjęło jednogłośnie opinię Prezydenta Białegostoku w sprawie inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej przedsiębiorstw typu” start-up i scale-up.

W dniu 12 lipca 2017 r. członkowie zgromadzeni na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów przyjęli jednogłośnie opinię Pana Tadeusza Truskolaskiego, Prezydenta Białegostoku oraz Koordynatora Grupy EA w Komisji ECON.

W swojej opinii sprawozdawca zachęca Komisję do podjęcia prac na rzecz stworzenia podstaw wizy start-upowej oraz katalogu warunków umożliwiającego bezpieczne i korzystne przyjęcie wykwalifikowanego kapitału intelektualnego oraz finansowego z państw trzecich, który może przyczynić się do rozwoju gospodarki Unii Europejskiej. Wyraża przy tym również obawę, iż ten instrument legislacyjny, z uwagi na brak bieżącej możliwości harmonizacji systemów prawnych państw członkowskich w zakresie postępowania upadłościowego, nie przyczyni się w sposób wymierny do zwiększenia liczby przedsiębiorstw typu start-up, które utrzymają się na rynku dłużej niż przez okres 2–3 lat.

Chciałbym zaapelować do Komisji Europejskiej o podjęcie działań ukierunkowanych na ujednolicenie i skrócenie we wszystkich państwach członkowskich czasu trwania postępowań upadłościowych. Wskazane jest merytoryczne i finansowe wsparcie władz na szczeblu krajowym w specjalizacji sędziów i profesjonalizacji zarządców ustanowionych w ramach postępowania. - Powiedział Prezydent Tadeusz Truskolaski.

 

W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, iż sięganie przez przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up po rozwiązania innowacyjne i niestandardowe sprawia, że efekty ich wdrożenia można przewidzieć tylko w ograniczonym stopniu. To zaś utrudnia pozyskanie środków z regularnych programów. Zalecam zatem Komisji Europejskiej rozluźnienie systemu finansowania, tak by był elastyczniejszy w stosunku do innowacyjnych pomysłów, i zachęcał podmioty dystrybuujące finansowanie środkami europejskimi do większej uwagi przy doborze ekspertów. - Powiedział Prezydent Truskolaski pozytywnie oceniając pomysł Komisji dotyczący utworzenia europejskiego funduszu venture capital, który ma szansę zmniejszyć fragmentację rynku funduszy typu VC w UE
Wspieranie przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w Europie z perspektywy lokalnej i regionalnej jest ważnym czynnikiem w kierunku zwiększania liczby miejsc pracy w naszych regionach. Tak więc partnerska współpraca europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych organów publicznych ma ogromne znaczenie dla tworzenia warunków sprzyjających rozszerzaniu skali działalności start-upów. Na początku łańcucha działań prorozwojowych są firmy-start-up. Sam oryginalny pomysł na biznes nie jest jednak wystarczający, jeżeli brakuje pieniędzy, co powoduje, że przedsięwzięcie nie ma szans na utrzymanie się na rynku. Luka finansowa oraz różnice prawne w krajach członkowskich stanowią poważne bariery rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. - zaznaczył Sprawozdawca Tadeusz Truskolaski
W mojej opinii proponuję w związku z tym Komisji Europejskiej rozważenie utworzenia odrębnego instrumentu dedykowanego sieciowaniu projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionach słabiej rozwiniętych. Podkreślam również znaczenie budowania silnych opartych na współpracy powiązań regionalnych oddziałów sieci EEN z lokalnymi inkubatorami przedsiębiorczości, akceleratorami i parkami naukowo-technologicznymi, ponieważ instytucje te, będąc na co dzień blisko start-upów, dobrze znają ich realne problemy i potrzeby. -  – Podkreślił Pan Tadeusz Truskolaski

Według sprawozdawcy władze publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego powinny być zachęcane do inicjowania, bądź aktywnego angażowania się w: kampanie społeczne uświadamiające znaczenie porażki w drodze do sukcesu biznesowego, kampanie promujące kulturę ratowania przedsiębiorstw zamiast ich likwidowania oraz kampanie promujące narzędzia wczesnego ostrzegania.  


Komitet Regionów został powołany Traktem Unii Europejskiej jako organ konsultacyjny Unii w celu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego. Misją 350. członków Komitetu Regionów jest reprezentowanie interesów i punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych w tym procesie w odpowiedzi na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii Europejskiej. Do Grupy EA należą członkowie Komitetu Regionów z Polski, Estonii, Słowacji, Litwy, UK, Belgii, Irlandii, Rumunii. 


Prezydent Truskolaski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych a w Komitecie Regionów reprezentuje Unię Metropolii Polskich. W Komitecie Regionów pracuje w Komisjach ECON (Koordynator Grupy EA) i COTER. Również jest Członkiem Grupy Roboczej ds. Budżetu UE oraz Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Komitetu Regionów z Serbią, a poza tym przewodniczącym Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych.