Nabór na Starszego Specjalistę w Dziale Rozwoju BPN-T

Nabór na Starszego Specjalistę w Dziale Rozwoju 

BPN-T

09/11/2018 14:37 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Starszy Specjalista w Dziale Rozwoju w Białostockim Parku Naukowo–Technologicznym.

Ogólny zakres zadań na stanowisku pracy:

 1. Współudział w procesie inkubacji firm i zasiedlania BPN-T; 
 2. Przygotowywanie i świadczenie usług w obszarze doradztwa biznesowego przedsiębiorstwom typu start-up; 
 3. Współudział w rozwoju oferty usług BPN-T i pozyskiwaniu klientów; 
 4. Poszukiwanie możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego (w tym m.in. funduszy pomocowych Unii Europejskiej) dla realizacji celów statutowych BPN-T; 
 5. Generowanie i realizowanie projektów, w tym finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, wpisujących się w działalność statutową BPN-T; 
 6. Współudział w organizowaniu i realizowaniu warsztatów, szkoleń, eventów branżowych skierowanych do przedsiębiorców, studentów, osób planujących rozpoczęcie działalności biznesowej.  

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego; 
 • wykształcenie wyższe magisterskie; 
 • co najmniej 3–letni staż pracy, w tym co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w pracy lub w projektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości; 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 według klasyfikacji ESOKJ, tj. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.  

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców, bądź zespołów naukowych;
 • zdolności negocjacyjne oraz znajomość technik sprzedażowych;
 • doświadczenie w pełnieniu funkcji project managera; 
 • wiedza w zakresie transferu technologii oraz komercjalizacji badań naukowych;
 • znajomość procedur związanych z zakładaniem działalności gospodarczej, spółek prawa handlowego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office lub równoważnego; 
 • samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i dynamika w działaniu; 
 • otwartość na poszukiwanie niestandardowych, nowych rozwiązań; 
 • czynne prawo jazdy kat. B.