Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych (zastępstwo)

Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych (zastępstwo)

25/06/2019 10:56 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo–Technologicznego ogłasza nabór na stanowisko:
specjalisty ds. zamówień publicznych (zastępstwo) w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Żurawia 71.

Warunki pracy na stanowisku:

 • Umowa o pracę będzie zawarta w wymiarze 1 etatu na czas zastępstwa z wynagrodzeniem brutto za 1 etat w przedziale 3 500,00 – 3 800,00 zł;
 • Praca biurowa; 
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;  
 • Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.  

Ogólny zakres zadań na stanowisku pracy:

Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, a w szczególności: 

 
 • Wykonywanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych; 
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, czynny udział w tworzeniu projektów umów na wykonanie zamówień publicznych; 
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w zakresie innych zamówień realizowanych przez BPN-T, w tym postępowań zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 
 • Wspieranie pracowników BPN-T w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej; 
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie przygotowywanych i przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówień; 
 • Udział w pracach komisji przetargowych; 
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz zawartych umów; 
 • Planowanie zamówień publicznych; 
 • Dbanie o właściwy przebieg projektów finansowanych z funduszy unijnych pod kątem ustawy Prawo zamówień publicznych; 
 • Sprawozdawczość z postępowań w sprawie zamówień publicznych. 

Więcej informacji o rekrutacji TUTAJ