Konkursy PARP

Konkursy PARP

03/07/2017 09:52 przez Katarzyna Dobrzyńska Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyjmuje wnioski w ramach  wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój.

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln PLN.


Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu, w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r., w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00.

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:

1. realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz

2. dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.


Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.


O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.


Poziom intensywności wsparcia 

W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% kosztów kwalifikowalnych.


W przypadku pomocy szkoleniowej - 50% kosztów kwalifikowalnych, które zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP (1) , z zastrzeżeniem § 6 ust. 13-14 Regulaminu konkursu, w terminie: od 9 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Bony na innowacje dla MŚP

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.


O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.


Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP [1] w terminie: od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego

Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.


O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.


Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą (w zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja):

• rynek NewConnect - 100 000,00 zł;

• rynek GPW - 800 000,00 zł;
• zagraniczne rynki regulowane - 800 000,00 zł;
• rynek Catalyst, wprowadzenie obligacji - 80 000,00 zł;
• rynek Catalyst, wprowadzenie kolejnej emisji obligacji - 60 000,00


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP  w terminie: od 21 listopada 2016 r. do 20 listopada 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93.