Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

20/11/2020 10:57 przez Katarzyna Rawska Aktualności

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bpnt.bialystok.pl.

Data publikacji strony internetowej: 13-07-2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13-05-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne:

  • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • na stronie mogą występować graficzne pliki PDF

Wyłączenia


Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 17-11-2020

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 17-11-2020

Deklarację sporządzono na podstawie badania wewnętrznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Rawska

E-mail: k.rawska@bpnt.bialystok.pl

Telefon: 533 553 876

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Inkubator Technologiczny Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego ul. Żurawia 71


Wejście główne do budynku Inkubatora Technologicznego jest dostępne od strony ulicy Żurawiej z poziomu chodnika. 

Obsługa interesantów odbywa się w pokojach administracji BPN-T, umiejscowionych na pierwszym piętrze budynku - dojazd windą osobową. 

Przy wejściu umiejscowiona jest recepcja, gdzie można uzyskać informacje o przemieszczaniu się w obiekcie. 

W budynku są cztery windy osobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób niewidomych - oznaczenia przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma systemu umożliwiającego zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy BPN-T.


Budynek: Centrum Technologiczne Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego ul. Żurawia 71A


Wejście główne do budynku Centrum Technologicznego jest dostępne po przejściu przez teren zielony oddzielający oba budynki bądź z parkingów znajdujących się od strony północnej (ulicy borsuczej),oraz południowej (ulicy Kuronia) budynku.

Wejście z tyłu dostępne jest z parkingu znajdującego się ze wschodniej strony budynku. 

Oba wejścia są z poziomu chodnika. 

Winda osobowa dostępna jest przy tylnym wejściu, jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób niewidomych - oznaczenia przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea.

Przy wejściu głównym umiejscowiona jest recepcja, gdzie można uzyskać informacje o przemieszczaniu się w obiekcie. 

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma systemu umożliwiającego zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy BPN-T

[Grafika w nagłówku przedstawia białe logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na niebieskim tle.

Na logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego składa się:

po lewej stronie drzewo w firmie rysunkowej: pień jako podłużny prosty kształt z kołami zamiast liści,

po prawej stronie napis Białostockie Park Naukowo-Technologiczny.]